Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου της SANMEI ELECTRONICS

 • ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΑΦΜ 070538898
 • ΔΟΥ ΣΤ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 40 Τ.Κ. 54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 150 30 210 6000


Αυτοί είναι οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν στο σύνολό τους την πρόσβαση των χρηστών – επισκεπτών και τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της
SANMEI ELECTRONICS www.sanmei.gr μέσω browser ή εφαρμογής. Οι χρήστες – επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας της και του ηλεκτρονικού καταστήματος της SANMEI ELECTRONICS.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας του χρήστη σε ότι αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει αυτός να προχωρήσει περισσότερο στην ιστοσελίδα ούτε να καταχωρήσει τα στοιχεία του, όπως επίσης να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, που του προσφέρονται.

Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Η SANMEI ELECTRONICS δεσμεύεται για τη σύννομη παρουσία της στο Διαδίκτυο και για την διασφάλιση του απορρήτου όλων των συναλλαγών της με τους χρήστες.

Η ιστοσελίδα της SANMEI ELECTRONICS έχει ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση, επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών – επισκεπτών της, καθώς και την πώληση των εκεί αναφερόμενων προϊόντων και την παροχή των εκεί αναφερόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματός της, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση όλων των συναφών αναγκών του χρήστη – επισκέπτη.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της SANMEI ELECTRONICS και η χρήση τους, υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες.

 

Ειδικότερα:

 1. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της SANMEI ELECTRONICS καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, εκτός εάν άλλως αναφέρεται. Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της SANMEI ELECTRONICS αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ανήκον στην SANMEI ELECTRONICS ή σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή συμπεριλαμβάνεται κατόπιν σχετικής αδείας του ιδιοκτήτη του και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» και κάθε άλλου σχετικού εκάστοτε ισχύοντος νομοθετήματος. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της SANMEI ELECTRONICS η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.
 2. Η SANMEI ELECTRONICS προβαίνει στη λήψη κάθε προσήκοντος και ευλόγως αναμενόμενου μέτρου, με σκοπό τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι, όσο το δυνατόν, πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση, η SANMEI ELECTRONICS δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων, που αναφέρονται / διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.
 3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας της SANMEI ELECTRONICS με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών. Η SANMEI ELECTRONICS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών – επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. 
 4. Η SANMEI ELECTRONICS δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της σελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, ζημία εξοπλισμού, λογισμικού κ.λ.π.).
 5. Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδεια της SANMEI ELECTRONICS ή τρίτου δικαιούχου, η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της. 
 6. Η SANMEI ELECTRONICS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτήν, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η SANMEI ELECTRONICS θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της και τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής της σελίδας μέσω ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας. Χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής από το χρήστη – επισκέπτη μετά την κατά τ’ ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
 7. Η SANMEI ELECTRONICS διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγή των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών, που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημά της χωρίς προειδοποίηση στα πλαίσια της αγοράς και της συνολικής πολιτικής που έχει. Όλες οι τιμές των αναφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
 8. Η SANMEI ELECTRONICS θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ηλεκτρονικής της σελίδας και των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματός της, που θα έρθουν εις γνώση της βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς (βλ. το Παράρτημα Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Συλλογής, Διαχείρισης και Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς και άμεσα αναγνωρίσιμης πληροφορίας.
 9. Μετά τη δήλωση των στοιχείων σας ίσως σας δοθούν Πληροφορίες Πρόσβασης οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ή/και στις Υπηρεσίες και τυχόν σελίδες, για τις οποίες απαιτείται δήλωση στοιχείων. Αναγνωρίζετε ότι ευθύνεστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα γίνεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Ιστοσελίδες και τις Υπηρεσίες με χρήση των Πληροφοριών Πρόσβασής σας και ότι θα ευθύνεστε για κάθε τέτοια δραστηριότητα που θα διεξάγεται μέσω του λογαριασμού σας, με ή χωρίς εξουσιοδότηση. Όταν επιλέγετε Πληροφορίες Πρόσβασης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λέξεις που είναι άσεμνες, καταχρηστικές ή έχουν πιθανότητα να προκαλέσουν.
 10. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του λογαριασμού υποχρεούνται:
 • να διατηρούν τις Πληροφορίες Πρόσβασής τους ασφαλείς,
 • να παρέχουν αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη στοιχεία σε όλα τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα ή / και τις Υπηρεσίες και να ενημερώνουν αμέσως την SANMEI ELECTRONICS για τυχόν αλλαγές ή λάθη,
 • αν οι Πληροφορίες Πρόσβασής τους γίνουν γνωστές σε οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, να ενημερώνουν την SANMEI ELECTRONICS αμέσως.
 1. Η εκ μέρους των χρηστών-επισκεπτών πρόσβαση στην ιστοσελίδα της SANMEI ELECTRONICS επιβεβαιώνει, ότι έχουν κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους αυτούς.
 2. Με την πρόσβαση στην τοποθεσία – ιστοσελίδα, ο χρήστης – επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ως ισχύουσα και έγκυρη την ελληνική νομοθεσία για κάθε ζήτημα που ενδεχομένως ν’ ανακύψει ή που σχετίζεται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας. Όλες οι συναλλαγές, που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της SANMEI ELECTRONICS, διέπονται από το Ελληνικό, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Επίσης ο πελάτης έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

Επίσης, ο χρήστης – επισκέπτης συμφωνεί ότι με την παρούσα θα υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

 

Back to Top